Algemene Voorwaarden
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Jasper Leeuw de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van Jasper Leeuw afneemt.

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Jasper Leeuw en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Jasper Leeuw en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van Jasper Leeuw indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1. In Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Jasper Leeuw, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Jasper Leeuw uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wanneer door Jasper Leeuw gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Jasper Leeuw onderhavige voorwaarden soepel toepast.

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jasper Leeuw, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jasper Leeuw in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jasper Leeuw vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.6. Jasper Leeuw behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Jasper Leeuw zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Jasper Leeuw opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Jasper Leeuw haar aanbieding baseert.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Jasper Leeuw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Jasper Leeuw zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Jasper Leeuw eerst dan tot stand nadat Jasper Leeuw een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Jasper Leeuw slechts, indien deze door Jasper Leeuw schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

3.4. Jasper Leeuw is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. Restitutie

4.1. Om in aanmerking te komen voor een restitutie dient de Opdrachtgever Jasper Leeuw van het volgende te voorzien:

A) Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via jasperleeuw@dutchamzmasters.com) bij ons worden ingediend. 

B) Je mag niet meer dan 40% van de video's bekeken hebben van de Dutch AMZ Masters cursus. 

4.2. Jasper Leeuw wijst de aanvraag tot restitutie in ieder geval af indien:
A) Indiende de onder artikel 4.1. vermelde documentatie onjuist van aard is.

5. Persoonsgebonden

5.1. De Dutch AMZ Masters cursus is persoonsgebonden. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door Jasper Leeuw te verspreiden of te doen verveelvoudigen.

5.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door Jasper Leeuw verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen.

5.3. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde bepaling van dit artikel zal Jasper Leeuw het account van de opdrachtgever met onmiddellijk ingang permanent opschorten en zal Jasper Leeuw de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan Jasper Leeuw een vergoeding verschuldigd zijn van tenminste de juridische kosten en alle redelijke kosten die verband houden met de onrechtmatige daad.

6. Levering en termijnen

6.1. Indien Jasper Leeuw informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door Jasper Leeuw aangegeven wijze, aan Jasper Leeuw ter beschikking heeft gesteld.

6.2. Indien Jasper Leeuw een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jasper Leeuw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jasper Leeuw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Facturatie en betaling

7.1. Jasper Leeuw is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

7.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Jasper Leeuw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

7.3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

7.4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Jasper Leeuw maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Jasper Leeuw gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Opdrachtgever die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Jasper Leeuw en de verplichtingen van de wederpartij jegens Jasper Leeuw onmiddellijk opeisbaar.

7.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.7. Jasper Leeuw zal de volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Jasper Leeuw gesloten overeenkomst.

8. Opschorting en ontbinding

8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Jasper Leeuw, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

8.2. Voorts is Jasper Leeuw gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

A) de opdrachtgever de Dutch AMZ Masters cursus, tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door Jasper Leeuw verspreidt of verveelvoudigd;
B) de Opdrachtgever de Dutch AMZ Masters cursus verhandelt aan en/of deelt met derden;
C) de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over Jasper Leeuw verspreidt en of openbaart.

8.3. Bedragen die Jasper Leeuw vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Jasper Leeuw reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan Jasper Leeuw verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Jasper Leeuw gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Jasper Leeuw eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

8.5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte dienst binnen de veertien (14) dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Jasper Leeuw is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag terug te betalen binnen veertien (14) dagen nadat Opdrachtgever zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken.

8.6. Jasper Leeuw schort het account dat aan de Opdrachtgever is verstrekt direct op na het ontvangen van een beroep op het herroepingsrecht.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Jasper Leeuw aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jasper Leeuw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jasper Leeuw kunnen worden toegerekend.

9.2. Alle handelingen die voortvloeien uit de Dutch AMZ Masters cursus waaronder de documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de aansprakelijkheid van Jasper Leeuw. De Opdrachtgever blijft te tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

9.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Jasper Leeuw.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

10.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Jasper Leeuw voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Jasper Leeuw als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Jasper Leeuw onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

10.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever Jasper Leeuw in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

10.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Jasper Leeuw uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

11. Conformiteit en garantie

11.1. Jasper Leeuw staat er voor in dat de cursus en/of het programma voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan Jasper Leeuw schriftelijk te worden gemeld.

12. Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2. Alle informatie die Jasper Leeuw verstrekt aan de Opdrachtgever middels de Dutch AMZ Masters cursus is vertrouwelijk van aard en voor individueel gebruik.

12.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

12.4. Jasper Leeuw zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

13. Gebreke en klachttermijn

13.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Jasper Leeuw. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Jasper Leeuw zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.

13.2. Bij Jasper Leeuw ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jasper Leeuw binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

13.5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Jasper Leeuw niet op, tenzij Jasper Leeuw schriftelijk anders aangeeft.

13.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Jasper Leeuw, zal Jasper Leeuw de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. Jasper Leeuw zal naar eigen inzicht bekijken of de Opdrachtgever in aanmerking komt voor een vergoeding of compensatie. Jasper Leeuw is hier niet aangebonden

13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jasper Leeuw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 
14. Eigendomsvoorbehoud

14.1. De inhoud van de Dutch AMZ Masters cursus blijft te tijde volledig eigendom van Jasper Leeuw, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

14.2. De inhoud van de Dutch AMZ Masters cursus is beschermd door de auteurswet (aw)

15. Persoonsgegevens

15.1. Jasper Leeuw verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle door Jasper Leeuw gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Jasper Leeuw, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Jasper Leeuw met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
  

Copyright 2020 - Jasper Leeuw - All Rights Reserved